Ad

 
Thứ Hai, ngày 06 tháng 4 năm 2015

Mở rộng sản xuất hàng loạt và sự hình thành các tổ chức kinh doanh lớn

Trong thời kỳ này, động cơ hơi nước và nguồn năng lượng từ than đá đã thay thế các động cơ chạy bằng sức nước và nguồn năng lượng lượng có được từ gỗ của thời kỳ cách mạng công nghiệp. Năm 1869, động cơ hơi nước chi chiếm khoảng 1/2 tổng số công suất của các nhà máy chế tạo thì đến cuối thế kỷ XIX, động cơ hơi nước chiếm '4/5. Năm 1860, than chiếm 16,4%, còn gỗ chiếm tới 83,5% trong tổng năng lượng tiêu dùng ờ Mỹ thì đến năm 1910, năng lượng tiêu dùng từ than chiếm tới 76,8%, còn gỗ chỉ còn 10,7%. Vào đầu năm 1900, các nhà bắt đầu chuyển sang sử dụng năng lượng điện1.

- Mở rộng sản xuất hàng loạt và sự hình thành các tổ chức kinh doanh lớn

Sản xuất hàng loạt đòi hỏi các bộ phận sản phẩm được chuẩn hóa và có thể thay thế đã thúc đẩy việc tập trung sản xuất lớn và tích tụ tập trung tư bản. Đặc biệt, sự xuất hiện của các tờ-rớt đã góp phần quan trọng vào sụ phát triển kinh tế Mỹ thời kỳ này.
Hình thức tổ chức của tờ-rớt là có ban quản trị được trao quyền quản lý tài sản của các công ty gia nhập vào tờ-rớt, các công ty sẽ ủy thác cho ban quản trị và nhận chứng chỉ ủy thác với giá trị tương đương, song khi đã gia nhập thì không có quyền rút khỏi tờ-rớt. Ban quản trị có quyền ra quyết định quản lý bao gồm cả việc đóng cửa những nhà máy ừong tờ-rớt khi hoạt động không có hiệu quả, mở rộng và hiện đại hóa các nhà máy hoạt động hiệu quả nhất. John D. Rockefeller và các hội viên của Standard Oil năm 1882 đã có sáng kiến thành lập ra hình thức tổ chức này. Thực tiễn phát triển kinh tế ở Mỹ cho thấy, sự thành công cùa các tập đoàn này là do nó có ảnh hưởng chi phối trong ngành của mình, thông qua việc quản lý tập trung để hợp lý hóa quá trình sản xuất ban times city, đầu tư công nghệ gắn với sản xuất hàng loạt để đạt được tính hiệu quả theo quy mô, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa quá trình sản xuất với việc bán hàng và phân phối để sản xuất sản phẩm ở mức giá thấp. Từ các tập đoàn này hình thành các độc quyền nhóm.
Bên cạnh sự xuất hiện của các tổ chức độc quyền, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Mỹ vẫn tồn tại và phát triển, hoạt động chủ yếu ữong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Ngay cả trong lĩnh vực chế tạo, các doanh nghiệp nhỏ vẫn tim dược “ngách” để phát triển sản xuất có hiệu quả mà không phải cạnh tranh trực tiếp với những “hãng khổng lồ”. Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ đã góp phần gia tăng nguồn vốn đầu tư và khai thác mọi tiềm năng cho phát triển kinh tế.
Read more...
0 nhận xét